Home

362836-0 (2) 

Veranderingsprocessen in organisaties leiden niet tot de gewenste resultaten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat 70% van de gestelde veranderdoelen nooit wordt gerealiseerd. Het grootste probleem hierbij is de vertaalslag naar de werkvloer. Nieuwenhuis Advies & Training houdt zich primair bezig met de oplossing van dit probleem en heeft hier een visie en werkwijze voor ontwikkeld.

Deze aanpak werd in 2005 zodanig innovatief bevonden dat het genomineerd werd voor de ‘Managementessayprijs’. De afgelopen tien jaar heeft een verdere doorontwikkeling plaats gevonden en heeft deze ervaring geleid tot het schrijven van een boek over het ‘onbenutte potentieel van de werkvloer’. Inmiddels is het boek verkrijgbaar. 

 

Inhoud boek

Organisaties benutten het potentieel van de werkvloer slechts voor een deel, waardoor rendementen lager uitvallen dan in potentie mogelijk is. Dit boek geeft inzicht in de hardnekkige oorzaken hiervan en hoe dit probleem structureel kan worden opgelost.

Nederland moet kantelen om concurrerend te blijven. Hiervoor zijn hervormingen nodig die impact hebben op de inrichting en aansturing van organisaties. Een organisatie is gebaat bij medewerkers die zich ontwikkelen om van waarde te zijn en te blijven, vooral lager opgeleiden zijn op dit punt kwetsbaar. Organisaties investeren wel in de ontwikkeling van hoger opgeleiden, maar nauwelijks of niet in de ontwikkeling van lager opgeleiden. Hierdoor ontstaan grote belevingsverschillen tussen het management en de werkvloer. Een voorbeeld hiervan is de manager die aangeeft dat lager opgeleiden ‘geen initiatief nemen en niet meedenken’ en lager opgeleide medewerkers die vinden dat ‘ze niets doen met onze ideeën’. Door dit soort belevingsverschillen is niet alleen de productiviteit lager dan in potentie mogelijk is, ook veranderprocessen gericht op innovatie stagneren. In dit boek wordt gezocht naar het antwoord op twee vragen:
1. Wat zijn de oorzaken van deze belevingsverschillen?
2. Hoe kunnen deze verschillen worden opgelost of gereduceerd?
De beantwoording van deze vragen leidt tot een concreet praktijkmodel dat richting geeft aan de omslag naar een duurzame organisatie.

 

Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met Koninklijke van Gorcum en gekomen en verkrijgbaar bij HRxpress:

http://www.hrxpress.nl/shop/index.php/catalog/product/view/id/99537/s/het-onbenutte-potentieel-van-de-werkvloer-70892-www-hrxpress-nl/.

De inleiding met inhoudsopgave en een deel van hoofdstuk 1 is te downloaden via bijgaande link:  Inleiding